(0906) 790 532 (Online from 8h30 to 21h00 on Monday To Sunday) English Việt Nam
News
  19/03/2019

Tục Dâng Hương

Ngày nay, trong xu thế hướng về nguồn cội để giữ gìn và phát huy những truyền thống bản sắc văn hóa của dân tộc thì tập tục dâng hương lại là một trong những đề tài hướng đến Chân Thiện Mỹ để chúng ta suy gẫm và phát huy nhiều hơn nữa những giá trị văn hóa tâm linh cao quý này
Need Support? (02563) 839 232 088 693 1313